Cuoc dau tri giua canh sat kinh te voi sieu lua quoc te Phan cuoi

Thứ năm, 07 Tháng bảy 2005, 07:24 GMT+7


Cuoc dau tri giua canh sat kinh te voi sieu lua quoc te Phan cuoi
Nguyen Duc Chi tai san bay Noi Bai, tren duong di ly ra Ha Noi de phuc vu dieu tra.

Va cung tu ngay 25/3/2005, Bo Ke hoach va Dau tu cung da co van ban so 1915 gui trinh Thu tuong Chinh phu xin cho Nguyen Duc Chi duoc chuyen nhuong 60% co phan cho Cong ty Luong thuc Tra Vinh de tra no.

Day cung la mot van ban "ky la", trong do, Bo Ke hoach va Dau tu de xuat voi Thu tuong la neu duoc Thu tuong Chinh phu chap nhan viec chuyen nhuong von, Bo Ke hoach va Dau tu se tien hanh cac cong viec yeu cau cac cong ty xac dinh ro phan von gop thay va lam thu tuc chuyen nhuong von, de xac dinh dung chu dau tu thuc su cua du an cung nhu xac dinh phan von cua ong Chi da gop vao cong ty. Le ra day la viec Bo Ke hoach va Dau tu phai lam truoc thi moi co co so phap ly de trinh Thu tuong quyet dinh dang nay ho lai muon Thu tuong quyet dinh truoc...

Sau cuoc hop ngay 22/4, thuc hien y kien chi dao cua Pho Thu tuong Vu Khoan, cac co quan nghiep vu cua Bo Cong an vao cuoc voi toc do khan truong nhat va ben canh do la ap dung nhieu bien phap nham ngan chan viec Chi bo tron. Thuc hien yeu cau xac minh cua Co quan Canh sat Kinh te thong qua Van phong Interpol Viet Nam, cac co quan canh sat cua Duc, Nga, Tay Ban Nha, My da cung cap cho Canh sat Viet Nam them nhieu thong tin ve Nguyen Duc Chi cung nhu hang loat cac cong ty ma ma han dung len de hoat dong lua dao, tay rua tien, buon nguoi trai phep... Den luc nay, chan tuong cua mot ten toi pham lua dao quoc te da lo ro. Nhung de bat han thi lai khong don gian chut nao...

Con ran hai dau

7gio ngay 25/6, Nguyen Duc Chi nghe cac can bo dieu tra doc lenh khoi to bi can bat tam giam voi han bang thai do dung dung va binh tinh hiem co. Roi Chi noi voi giong ngao man: "Hom nay cac ong bat toi, hoi toi toi thi ngay mai se co nguoi hoi cac ong” (?!).

Do la loi le ma mot ke pham toi binh thuong khong bao gio dam noi, Nguyen Duc Chi dam “cao giong” la boi vi tu cuoi nam ngoai, khi Cuc Canh sat Dieu tra toi pham ve quan ly Kinh te va Chuc vu (C15) bat dau mo cuoc dieu tra, han da dung “chien dich” boi lem cac can bo dieu tra va khong phai “chien dich” nay khong co doi chut tac dung. Nhieu can bo da mat an mat ngu truoc nhung thong tin “gap lua bo tay nguoi" cua han. Cung co can bo dieu tra da bi cap tren va dong doi nhin bang anh mat nghi ngai. Nhung rat mung la lanh dao Bo, lanh dao Tong cuc Canh sat va nhung nguoi truc tiep chi dao cuoc dieu tra da thau hieu su viec va quyet tam dau tranh toi cung. Day chinh la nguon co vu, dong vien anh em vuot qua nhung kho khan, phuc tap, dac biet la phai chong choi voi nhung du luan nham boi nho anh em dieu tra.

Co khong it nguoi da coi viec dieu tra cua cong an la “hinh su hoa quan he dan su”; la “nem chuot nho nhung lam vo do quy lon”; la “gay kho de cho doanh nghiep va lam xau moi truong dau tu”... La ke co hoc, nen cach tung tin boi nho can bo dieu tra cua han cung rat tinh vi, tham doc va “nhu that”. Cha the ma co can bo dieu tra suot may ngay tet khong dam di choi nha ban be, khong dam an uong o cho nao khac ngoai nha minh; khong dam nhan mot mon qua du chi la mot canh dao nho...

Vao thoi diem tu cuoi thang 4, khi ma Pho thu tuong Vu Khoan chi dao la Bo Cong an phai co bien phap ngan chan ngay nhung hanh dong lua dao cua Nguyen Duc Chi, cac dieu tra vien da khong luc nao roi mat khoi han. Anh em biet rat ro nhung thu doan xao quyet cua han va khong loai tru kha nang han co the “bung” bat cu luc nao, cho nen de khong cho han “tuot” khoi tam tay la cong viec rat vat va va nhieu khi nhu... dong phim hinh su. Le ra da co the bat han tu cuoi thang 4 nhung vi con co nhieu quan diem khac ve cach xu ly Nguyen Duc Chi tu phia mot so co quan khac cho nen... cu phai cho.

De dieu tra lam ro hanh vi pham toi cua Chi thi truoc het phai lan cho ra hon 31.000 tan gao da di dau? Phai xac minh bang duoc tung tich nhung cai cong ty Arabella; Elaitrox; Luzhniky; DHL Cargo va so du tien gui cua cac cong ty nay... Roi phai lan tim xem han co co phan cua Nha may Dong giay Tula khong? Ben canh do, cung can phai xac minh la Cong ty TNHH Luzhniky va DHL Cargo co dong y de cho cac ong Pham Tien Dung gop von thay 937.000USD; ong Mehmet Kin gop 225.000USD va ong Vu Anh Tuan gop thay 198.000USD?

Nhiem vu nay duoc lanh dao Tong cuc Canh sat giao cho Van phong Interpol.

Truoc do, Chi khai rang Cong ty Arabella la mot cong ty TNHH cua My, co dai dien tai Nga, co tai khoan tai Ngan hang KB Krasbank Moscow. Chi da mua tu cach phap nhan cua cong ty nay tu van phong dich vu tu van phap ly cua My tai Nga, thong qua ong Alek Leu Kobola, la chuyen vien cua Ngan hang KB. Cong ty Arabella co ho so va van ban bo nhiem Chi lam Giam doc dieu hanh cung voi con dau va tai khoan. Muc dich Chi dung cong ty cua My xuat gao vao thi truong Nga la de tron thue nhap khau va thue thu nhap. Chi ban so gao tren cho Cong ty Elsiprom, do mot nguoi ten la Cepzeu lam giam doc. Chi ky hop dong ban gao cho Elsiprom nhung thuc chat la cung kinh doanh voi cong ty nay. Tien ban gao duoc tra vao tai khoan cua Elsiprom tai Ngan hang KB va sau do nho ngan hang mua co phieu. Vi Cong ty Elsiprom con no tien ngan hang de kinh doanh nhieu linh vuc khac nen chua co tien thanh toan cho Chi va vi the Chi khong co tien tra cho Cong ty Luong thuc Tra Vinh.

Viec dieu tra xac minh nay cung keo dai mat vai thang boi le canh sat Nga, Duc, My, Tay Ban Nha da phai mat kha nhieu thoi gian moi tim ra duoc nhung cong ty ma nay.

Dung la co cai Cong ty Arabella that, va cong ty nay duoc thanh lap tai bang Iowa (My), nhung day la cong ty binh phong hay con goi la cong ty ma, la nhung cong ty chi ton tai tren giay. Dia chi cua cong ty nay ma Chi khai thi lai la dia chi cua mot cong ty ten la Scarch Network Corporate Service Inc, chuyen hoat dong trong dich vu lap ho so de thanh lap cong ty. Cong ty Scarch Network Corporate Service Inc nay khong lien quan gi toi Arabella.

Canh sat My lai tim ra duoc co mot Cong ty Arabella duoc thanh lap tren giay to theo de nghi cua Cong ty Casa Felipe tai Tay Ban Nha.

Canh sat Tay Ban Nha lai lan tim va cho biet la o Tay Ban Nha co mot dia chi mang ten Casa Felipe, nhung do la nha tro o duong so 2, tinh Avila... Chu nhan nha tro nay khong biet tren doi nay lai co mot cai ten giong nhu nha tro cua minh va cung khong co mot dong rup nao nam o ngan hang cua Nga.

Con Canh sat Duc cho biet la ho co nguon tin ve mot Cong ty Arabella dang co nhung hoat dong tay rua tien va buon nguoi tai Duc.

Canh sat Nga thi tuy rat thong tha trong viec dieu tra cung cung cap cho Interpol Viet Nam biet la ho moi chi tim thay la Chi khong co co phan tai Nha may Dong giay Tula va “chua tim thay” hai cong ty co ten la Luzhniky va DHL Cargo? Mac du hai cong ty nay thanh lap cung mot ngay, o cung mot dia chi (?!). Con cac tai khoan cua Chi tai mot so ngan hang o Nga thi khong co dong xu nao?

Den luc nay thi su that ve Nguyen Duc Chi da dan dan he mo. Trong luc dang cho cac co quan canh sat nuoc ngoai xac minh thi cac dieu tra vien lai phat hien ra duoc nhieu chuyen lam an mo am khac cua Chi tai Viet Nam.

Mac du chang co dong nao nhung Chi la sang lap vien Cong ty Dau tu phat trien Nha do thi Thang Long de dau tu xay dung du an: "Trung tam Hoi nghi quoc te va khu nghi mat cao cap ho Tuyen Lam” tai Da Lat. Theo tai lieu thu thap duoc thi tai san Chi dung de the chap vay tien ngan hang do la giay chung nhan quyen su dung dat cua du an Rusalka. Nhung tai san nay thi Chi da dung the chap o Ngan hang Co phan Quan doi de bao lanh vay 30 ti. Nhu vay la mot tai san, Chi dem the chap hai ngan hang. Ro rang, la hanh vi lua dao.

Chi con la sang lap vien cua cai goi la “Cong ty Co phan Dau tu phat trien Cong nghiep va Du lich Ninh Thuan”. Von dieu le la 45 ti dong, nhung thuc chat cong ty nay chua co gi.

Ngoai ra, Chi con tham gia thanh lap Cong ty Dich vu Thuong mai Hoa Hong, Cong ty Co phan Van Xuan... Tuy nhien, su gop von cua han cung la chi co tren danh nghia. Muc dich cua Chi tham gia vao cac cong ty nay la xin du an de moi chai, lien doanh lien ket, huy dong von, sau do ban du an kiem lai. Day dich thi la mot thu doan moi cua bon toi pham “co con trang” loi dung vao su thong thoang cua chinh sach dau tu de mua ban du an.

Con ve vu Nguyen Duc Chi lua Cong ty Prodgamma - Lien bang Nga - thi cung ly ky khong kem vu... lua Cong ty Luong thuc Tra Vinh.

Chi biet Cong ty Prodgamma va han khoe la Giam doc Cong ty DHL Service Co.Ltd co nang luc lon tai Viet Nam, khoe la co nha may o Trung Quoc, la can bo Phong Thuong mai cua Su quan Viet Nam tai Nga... Chi co nguon gao va se ban cho Prodgamma voi gia re.

The roi thang 3/2003 Prodgamma ky hop dong voi Cong ty Hoa Hong ma Chi dung ten mua 6.500 tan gao. Chi da nhan cua Prodgamma 1.159.209 USD. Nhung tien trao ma gao thi khong co nen den thang 7/2003, cong ty huy hop dong va doi tien Chi. Nhung Chi da chuon khoi nuoc Nga.

Nhu da de cap tren day, viec thanh lap Cong ty Dau tu va Phat trien Du lich “Rus-Invest - Tur” (RIT) la do 3 cong ty gop von, trong do Chi nam 60% va la Chu tich HDQT, nhung thuc chat chi co minh Chi, con hai cong ty kia da “uy quyen” cho Chi lam dai dien. Vi la nhung cong ty ma ca cho nen lay dau ra tien ma gop von, vi the Chi da lua nhung nguoi nhu ong Pham Tien Dung, Vu Anh Tuan... gop von.

Co le tren doi nay chi ton tai doc nhat vo nhi mot cai bien ban hop HDQT ve viec goi von dau tu cua RIT.

Bien ban co nhung doan viet the nay: "Chung toi la nhung thanh vien Hoi dong quan tri gom:

- Cong ty Co phan Rang Dong “Elaitrox” do ong Nguyen Duc Chi, Chu tich HDQT.

- Cong ty TNHH Luzhniky DHL do ong Nguyen Duc Chi lam dai dien.

- Cong ty DHL Cargo, do ong Nguyen Duc Chi lam dai dien.

Cung nhau hop ban ve viec goi von dau tu de tiep tuc trien khai thuc hien du an xay dung khu nghi mat Rusallka...

Ong Nguyen Duc Chi gioi thieu va de nghi de ong Vu Anh Tuan duoc gop von va tro thanh thanh vien gop von cua cong ty theo dieu le.

Hoi dong quan tri chap thuan va cong nhan ong Vu Anh Tuan la nha dau tu moi, thanh vien gop von vao cong ty voi so tien tri gia 198.000 USD chiem 4,4% tong tri gia gop von cua cong ty.

...Toan bo thanh vien HDQT da doc lai, xac nhan hieu ro noi dung, cong nhan la dung va cung nhat tri ky ten duoi day”.

Cuoc dau tri giua canh sat kinh te voi sieu lua quoc te Phan cuoiVa o duoi co 3 chu ky deu mot ten Chi va duoc ap len bang ba con dau mang ten ba cong ty.

Nhu vay ro rang la nhung cai cong ty ma Chi khai de thanh lap ra cai “RIT” deu la nhung cong ty ma, hoac gia la nhung cong ty chi co tren giay va chua bao gio dong gop mot xu mot cac nao cho du an Rusallka.

Ngay 26/5, Thu truong Co quan CSDT - Bo Cong an da hop voi Vien Kiem sat NDTC de danh gia tai lieu chung cu da thu thap ve vu an. Sau khi phan tich tai lieu, danh gia chung cu co tai ho so, C15 va Vu 1 cua Vien Kiem sat NDTC thong nhat rang, day la vu an dac biet nghiem trong, thu doan cua doi tuong rat tinh vi, gian ngoan va xao quyet.

Chi la nguoi Viet Nam nhung dang dinh cu tai Nga, neu de Chi o ngoai thi se tiep tuc lua dao cac doanh nghiep khac; hon nua Chi khong con bat cu nguon tien nao de co the tra no va co the tron bat cu luc nao. Chi pham toi lua dao, chiem doat tai san gay hau qua nghiem trong nen vu an phai duoc xu ly bang hinh su. Can thiet phai khoi to vu an, khoi to bi can va bat Chi de dieu tra, ngan chan hanh vi lua dao. Va mot thang sau, viec bat Chi da duoc tien hanh theo dung trinh tu to tung.

Khi thay khong the qua mat duoc Canh sat Kinh te, Chi ben gio thu doan moi la nhuong lai du an Rusallka cho Cong ty Luong thuc Tra Vinh, roi sau nay lai la cai Cong ty Bach Lan nao do. Day thuc chat la hanh vi nham tao ra ao tuong cho nhung nguoi da bi lua la han se tra duoc mon no voi Tra Vinh, Cong ty Lam Vien bang hinh thuc chuyen nhuong von dau tu.

Ve viec nay, ngay 27/6, ong Vo Hong Phuc trong buoi lam viec voi mot so co quan bao chi da giai thich rang, Bo Ke hoach va Dau tu xin Chinh phu cho phep chuyen nhuong nhu vay la vi thong cam voi nhung kho khan cua tinh Tra Vinh va muon giup Tra Vinh thu hoi no bang cach do. Cung tai buoi nay, Bo Ke hoach va Dau tu cung cap cho cac nha bao nhieu van ban lien quan den vu viec nay. Noi dung mot cong van cua mot co quan khong co tham quyen can thiep vao viec tien nong cua doanh nghiep la de nghi Bo chap thuan de nghi cua ong Nguyen Duc Chi de rut giay phep dau tu 100% von nuoc ngoai cua Cong ty Dau tu va phat trien Rus - Invest - Tur va cap giay phep cho cong ty lien doanh giua hai cong ty Nga voi Cong ty XNK Luong thuc Tra Vinh.

Theo thien y cua chung toi thi cong van nay chi mang tinh “tinh cam” hon la tinh “phap ly”.

Dung la Tra Vinh mot tinh con ngheo va viec doi cho duoc mon no la viec can thiet, cap bach va viec cho phep chuyen nhuong von du an la mot giai phap tinh the va co tinh kha thi. Trong cac vu an kinh te thi viec thu hoi lai tai san cho Nha nuoc la viec rat quan trong va luon duoc cac co quan dieu tra dac biet quan tam. Vi vay, chung ta co the thong cam duoc voi lanh dao tinh Tra Vinh, Bo Ke hoach va Dau tu, Cuc Canh sat Dieu tra... trong viec nong long tim cach thu hoi hang chuc ti dong bi mat. “Cua dau con xot”, “Dong tien lien khuc ruot”, cho nen phai lay lai so no la le thuong.

Tuy nhien, voi vu Nguyen Duc Chi thi lai khong don gian nhu vay.

Vao thoi diem ngay 1/6/2005, thi Bo Ke hoach va Dau tu khong the khong biet cac bao cao cua lanh dao Bo Cong an gui Thu tuong Chinh phu ve hanh vi lua dao cua Nguyen Duc Chi. Vay neu chap nhan cho Chi duoc chuyen nhuong thi co nghia la da cong nhan Chi co gop von that vao du an, hay noi cach khac la gian tiep cong nhan Chi khong lua dao (?!).

Ro rang la khong the lay tai san cua vu lua dao nay de tra no cho nan nhan vu lua dao khac.

Cung trong buoi gap go voi cac nha bao, Bo Ke hoach va Dau tu con cho rang, Bo khong the xac minh duoc tinh minh bach cua hau het cac cong ty khi vao lam an o Viet Nam. Va cu the la trong truong hop Nguyen Duc Chi nay, chua khi nao Bo Ke hoach va Dau tu co cong van gui Bo Cong an de nghi xac minh kha nang tai chinh va nang luc cua nhung cong ty nhu Elaitrox hay DHL Cargo... kia, mac du da phat hien nhung dau hieu bat binh thuong cua cong ty nay tu lau roi. Va ngay ca khi Nguyen Duc Chi de nghi chuyen nhuong cho Bach Lan thi Bo Ke hoach va Dau tu cung chua co dong tac tim hieu ky Bach Lan la the nao ma da voi trinh voi Thu tuong. Neu cu vin vao kho khan thi cha le cu viec vung tay cap giay phep cho nhung cong ty o xu nao do de ho tu do vao Viet Nam roi mua ban du an, de lua dao, de tay rua tien u?

Nhung van de tu vu an nay dat ra cho cac co quan quan ly Nha nuoc ve dau tu, cho chinh quyen cac tinh, thanh nhieu bai hoc can nghien cuu va rut kinh nghiem nghiem tuc. Va dieu ma du luan mong moi la Co quan Dieu tra som tim cho ra tai sao Nguyen Duc Chi lai co the tien hanh hang loat vu lua dao de dang nhu vay?


(Theo Cong an nhan dan)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.