Chuyen tien thua ke ra nuoc ngoai

Thứ bảy, 02 Tháng mười hai 2006, 11:31 GMT+7

"Anh chi em ban can nha cua ba me de lai. Do 3 trong 5 nguoi dang dinh cu o nuoc ngoai nen so tien 3 nguoi nay duoc huong hien van gui tai mot ngan hang o Viet Nam. Nay chung toi muon duoc nhan so tien do thi phai lam nhung thu tuc gi?". Ban doc Minh Quang.

Tra loi:

Doi voi truong hop da ban nha o co dong thua ke la nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai, Dieu 40 Nghi quyet so 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngay 27/7/2006 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01/7/1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia quy dinh nhu sau:

Doi voi nhung truong hop den ngay Nghi quyet nay co hieu luc (1/9/2006), nha o da duoc ban va co dong thua ke la nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai duoc huong phan gia tri nha o nay ma so tien dang duoc gui tai Kho bac Nha nuoc hoac ngan hang cua Viet Nam thi quyen cua nguoi thua ke o nuoc ngoai duoc giai quyet nhu sau:

1. Lam thu tuc nhan tien tai kho bac, ngan hang theo quy dinh cua phap luat. Trong truong hop nay, nguoi thua ke xuat trinh giay to sau day chung minh duoc huong thua ke:

a) Van ban thoa thuan chia thua ke hoac trich luc ban an hoac quyet dinh cua toa an da co hieu luc phap luat;

b) Ho chieu hop le cua Viet Nam hoac ho chieu hop le cua nuoc ngoai hoac giay to thay the ho chieu nuoc ngoai hop le. Trong truong hop su dung ho chieu nuoc ngoai thi phai kem theo giay chung nhan co quoc tich Viet Nam hoac giay xac nhan mat quoc tich Viet Nam hay giay xac nhan dang ky cong dan.

Neu cac ban khong ve Viet Nam de lam cac thu tuc noi tren, cac ban co the uy quyen cho nguoi khac nhan thay minh. Trong truong hop nay, nguoi uy quyen phai co van ban uy quyen co xac nhan cua co quan dai dien ngoai giao, co quan lanh su cua Viet Nam tai nuoc nguoi uy quyen dinh cu.

Thac si Pham Thanh Binh
Van phong Luat su Hong Ha
So 8 Dinh Ngang, Ha NoiCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.